Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ "БАНК"ТАВРИКА"

 

 

 

Лемеш М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

"БАНК"ТАВРИКА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

19354139

4. Місцезнаходження

м. Київ , Київ, 01135, Київ, Дмитрiвська

5. Міжміський код, телефон та факс

0442055999 0442055985

6. Електронна поштова адреса

office1@tavrika.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №80

 

28.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.tavrika.com

в мережі Інтернет

28.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

В зв`язку з прийняттям Постанови Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р. дiяльнiсть банку в звiтному роцi була напрвлення на задоволення вимог кредиторiв та завершення технологiчних процесiв. У зв'язку вищевикладеним та вiдсутнiстю даних та подiй, бiльшiсть роздiлiв звiту не складались.
На пiдставi пункту 3 статтi 13 Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк банком не складалась, аудитори не залучались та аудиторський висновок не складався.
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" Банком складено Перелiк (реєстр) вимог кредиторiв АТ "БАНК "ТАВРИКА" акцептованих уповноваженою особою Фонду, сума зобов'язань емiтента станом на кiнець дня 31.12.2013р. вiдповiдає сумi заявлених та акцептованих вимог кредиторiв Банку.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

"БАНК"ТАВРИКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АД 494338

3. Дата проведення державної реєстрації

24.10.1991

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

350000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

68

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва

 

 

10. Органи управління підприємства

В зв`язку з прийняттям Постанови Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р., а також на пiдставi пункту 1 статтi 48 Закону України №4452-VI вiд 23.02.2012 р. «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб», Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ "БАНК"ТАВРИКА" з дня свого призначення виконує повноваження органiв управлiння банку.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ГУ НБУ по м.Києву i Київськiй обл.

2) МФО банку

321024

3) поточний рахунок

32079417701

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

5) МФО банку

 

6) поточний рахунок

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiниими паперами Брокерська дiяльнiсть

185204

19.10.2012

НКЦПФР

04.04.2013

Опис

Лiцензiя анульована, продовження термiну не буде.

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiниими паперами Дилерська дiяльнiсть

185205

19.10.2012

НКЦПФР

04.04.2013

Опис

Лiцензiя анульована, продовження термiну не буде

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiниими паперами Андеррайтинг

185206

19.10.2012

НКЦПФР

04.04.2013

Опис

Лiцензiя анульована, продовження термiну не буде

 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

075859

19.10.2012

НКЦПФР

04.04.2013

Опис

Лiцензiя анульована, продовження термiну не буде

 

Банкiвська лiцензiя

167

24.10.1991

НБУ

20.03.2013

Опис

Лiцензiя вiдкликана на пiдставi Постанови Нацiонального банку України №97 вiд 20.03.2013р

 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

167

19.10.2011

НБУ

20.03.2013

Опис

Лiцензiя вiдкликана на пiдставi Постанови Нацiонального банку України №97 вiд 20.03.2013р

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ"ДИВОБУД"

34190937

01135Україна мiсто Київ вул. Дмитрiвська, 92-94

1.142900000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БК"РЕЗАЛIТ"

33226045

03022Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

1.521100000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ"СТАР IНВЕСТМЕНТ"

34299341

01135Україна мiсто Київ вул. Дмитрiвська, 92-94

1.432200000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ЕДЕЛЬВЕЙС"

35744238

01135Україна мiсто Київ вул. Дмитрiвська, 92-94

2.874700000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЕНЕЗИС"

19467321

03039Україна мiсто Київ вул. Голосiївська, 17-А

3.388300000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАДIЄНТ СВ"

33397736

03039Україна мiсто Київ вул. Голосiївська, 17

3.863900000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "АКРОЛIТ"

33691072

03022Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

4.473800000000

Приватне акцiонерне товариство "ТОРГОВИЙ ДIМ"АРТБУХТА"

30628335

30628Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

4.921900000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УБIК"

14083797

03022Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

4.992500000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕР-ВВ"

31410676

03087Україна мiсто Київ вул. Уманська, 35

5.042900000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРIНТЕРПОШИВ"

30467522

03062Україна мiсто Київ просп. Перемоги, 65

5.420700000000

Приватне акцiонерне товариство "УКРФIНРЕСУРС"

32486149

03022Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

6.078600000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Антей ХХI"

32918413

04080Україна мiсто Київ вул. Нижньоюркiвська, 2-а

6.558600000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бiзнес Актив Лтд"

35289809

01135Україна мiсто Київ вул. Дмитрiвська, 92-94

7.142900000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нова будiвельна компанiя"

32853409

04080Україна мiсто Київ вул. Нижньоюркiвська, 2-а

7.945100000000

Приватне акцiонерне товариство "КРИМСПЕЦСЕРВIС"

30628340

03022Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

8.762100000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ST"

30120803

03022Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

9.687000000000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТАВРИЯ-ИНВЕСТ"

23663217

03022Україна мiсто Київ вул. Жуковського, 8

3.291100000000

ВЕПЕКС ЛIМIТЕД (VEPEX LIMITED)

д/в

1087Кiпр Нiкосiя Кеннедi, 8, 1 поверх, офiс 101

9.700600000000

Iншi юридичнi особи

д/в

д/вУкраїна д/в д/в

0.758200000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Iншi фiзичнi особи

д/в д/в д/в

0.000900000000

Усього

100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Уповноважена особа

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лемеш Микола Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/в

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

 

8) дата обрання та термін, на який обрано

14.03.2014 20.03.2015р.

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб". Рiшення про призначення прийнято Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 14.03.2014р. №13. Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Непогашенї судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа є працiвником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, посада: провiдний економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв.
Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не надано.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київ мiсто Київ вул. Б.Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0443777265

Факс

0442791249

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

"КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35591059

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Київ мiсто Київ провул. Куренiвський, 19/5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 581087

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.07.2009

Міжміський код та телефон

0445850647

Факс

0445850647

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв

 


XI. Опис бізнесу

Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р.

 

З 20.03.2013р. органiзацiйна структура емiтента повнiстю змiнилась, оскiльки було прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 120 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 3 особи та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа.
Фонд оплати працi у звiтному перiодi (2013 рiк) становив - 11579,40 тис. грн., а за 2012 рiк - 25 666,5 тис.грн. Вiдповiдно, у 2013 роцi вiдбулося зменшення Фонду оплати працi в порiвняннi з 2012 роком на 54,89%, що було обумовлено скороченням штату, у зв'язку iз процедурою лiквiдацiї Банку.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не веде спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями.

 

Постанова Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лквiдацiї АТ "БАНК "ТАВРИКА" №17 вiд 20.03.2013р.

 

Облiкова полiтика АТ "БАНК "ТАВРИКА" – це сукупнiсть визначених в межах законодавства України принципiв, методiв та процедур, що використовуються Банком при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.
В зв`язку з прийняттям Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб Рiшення про лiквiдацiю АТ «БАНК «ТАВРИКА» №33 вiд 20.03.2013 р. та на пiдставi пункту 3 статтi 13 Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк банком не складалась.
Активи i зобов'язання первiсно оцiнюються за вартiстю їх придбання чи виникнення (за первiсною (iсторичною) вартiстю або справедливою (ринковою) вартiстю). При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються за сумою фактично сплачених за них коштiв, а зобов'язання – за сумою залучених коштiв. При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку необхiдно було б сплатити для придбання активiв в поточний час, а зобов'язання – за тiєю сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. Подальша оцiнка активiв i зобов'язань здiйснюється за амортизованою собiвартiстю. Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки. Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, мають переоцiнюватися при змiнi офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют на звiтну дату.
Вартiсть усiх необоротних (матерiальних i нематерiальних) активiв пiдлягає амортизацiї (крiм вартостi землi та незавершених капiтальних iнвестицiй).
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об’єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, i не призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї в фiнансовому облiку здiйснюється по кожному об’єкту прямолiнiйним методом, який полягає в тому, що рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод строку корисного використання активу. Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно, з вiднесенням мiсячної суми амортизацiї на витрати вiдповiдного мiсяця. Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми на “12”. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовується, проводиться нарахування амортизацiї до досягнення лiквiдацiйної вартiстi, що дорiвнює нулю.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 2500,0 грн. включно нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта на 100% його вартостi.
Для визначення вартостi одиницi запасiв матерiальних цiнностей (однорiдних, придбаних за рiзними цiнами матерiальних цiнностей, виданих iз пiдзвiту в експлуатацiю або для реалiзацiї їх кiнцевих запасiв) застосовується метод iдентифiкованої вартостi, який передбачає, що конкретнi витрати ототожнюються з одиницями запасiв. Передача матерiальних цiнностей (у т.ч. МШП) в експлуатацiю здiйснюється за “iдентифiкованою вартiстю вiдповiдної одиницi запасiв”.
Облiк фiнансових iнвестицiй та їх оцiнка здiйснюється за кожною iнвестицiєю в розрiзi емiтентiв.
Придбанi цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких цiнних паперiв.
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв.
Витрати на придбання боргових цiнних паперiв у портфель на продаж або в портфель до погашення вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату їх придбання.
Змiна справедливої вартостi цiнних паперiв, якi мають бути переданi Банку (крiм цiнних паперiв, якi облiковуються за собiвартiстю або амортизованою собiвартiстю), у перiод мiж датою операцiї та датою розрахунку вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками доходiв або витрат (для цiнних паперiв у торговому портфелi) та капiталу (для цiнних паперiв у портфелi на продаж).
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу всi цiннi папери, що придбанi Банком, оцiнюються за їх справедливою вартiстю, за виключенням: цiнних паперiв, що утримуються до погашення; акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких неможливо достовiрно визначити; iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, визначається за їх котирувальною цiною покупця (цiною bid) за даними оприлюднених котирувань лiстингових цiнних паперiв на фондових бiржах за станом на час закриття останнього бiржового дня звiтного мiсяця. У разi вiдсутностi таких котирувань на зазначену дату, банк визначає справедливу вартiсть цiнних паперiв, якi вiднесенi до бiржового реєстру, за їх останнiм бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв, якi вiдбулися протягом останнiх п’яти робочих днiв звiтного мiсяця.
Цiннi папери в портфелi Банку на продаж, що облiковуються за справедливою вартiстю, пiдлягають переоцiнцi, результати якої вiдображаються в капiталi Банку.
Цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, облiковуються на кожну дату балансу за собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi.
Цiннi папери в торговому портфелi в разi змiни їх справедливої вартостi пiдлягають переоцiнцi за рахунками доходiв/витрат Банку. Амортизацiя дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами в торговому портфелi не здiйснюється.
У разi, якщо немає ринку для даної фiнансової iнвестицiї, її справедлива вартiсть ґрунтується на ринковiй цiнi подiбної фiнансової iнвестицiї, аналiзу дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, використовується ставка дисконту, яка дорiвнює дiючiй нормi прибутковостi фiнансових iнструментiв, що мають подiбнi умови та характеристики

 

Основним видом дiяльностi за КВЕД 2010р. є "Iншi види грошового посередництва" - 64.19. Дiяльнiсть Банку у звiтному роцi була направлена на задоволення вимог кредиторiв та закiнчення технологiчних процесiв, розпочатих до процедури лiквiдацiї.

 

Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р. З метою задоволення вимог кредиторiв, банком були здiйсненi звернення стягнення на предмети застави за кредитними договорами, частково заставне майно було оприбутковане на баланс банку. До моменту закiчення процедури лiквiдацiї всi активи банку мають бути вiджученi.

 

Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р. Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладались.

 

Згрупованi основнi засоби банку (за їх залишковою вартiстю) станом на кiнець звiтного року представленi увиглядi виробничого призначення: машин та обладнання - 946 тис.грн.; транспортнi засоби - 22 тис.грн.; будiвлi та споруди - 21 тис.грн.; iншi основнi засоби - 609 тис.грн. Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та ропорядження немає. Оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв немає. Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р., тому всi основнi засоби включенi до лiквiдацiйної маси, здiйснена їх оцiнка та проводиться їх реалiзацiя з метою задоволення вимог кредиторiв.

 

Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р.

 

Вiдсутнi факти виплати штафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства.

 

Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р.

 

Угоди, якi було укладено та не виконано Банком у встановлений строк станом на кiнець звiтного року вiдсутнi.

 

Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р.

 

У звя'зку з проведенням процедури лiквiдацiї Банк не проводить спецiальних дослiджень та розробок, та не користується послугами третiх осiб щодо надання цих послуг.

 

1 АТ «БАНК «ТАВРИКА» НАГОРНИЙ СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 709 709, 92 грн. Провадження у справi порушено 27.12.2013р. Соломянським районним судом м. Києва.Справа розглядається судом 1-ї iнстанцiї
2 АТ «БАНК «ТАВРИКА» НАГОРНИЙ СЕРГIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 970 512,30 грн. Провадження у справi порушено 30.12.2013р. Соломянським районним судом м. Києва. Розглядається судом 1-ї iнстанцiї
3 АТ «БАНК «ТАВРИКА» ТЕКАЛО ВIТАЛIЙ СЕРГIЙОВИЧ Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 19 784,17 грн. Провадження порушено 20.04.2014р. Заводським районним судом м. Миколаєва. Розгляд справи призначено на 06.05.2014р.
4 АТ «БАНК «ТАВРИКА» ПЛУГАТИРЬОВ IГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 709 709, 92 грн. 15.01.2014р. Iрпiнським мiським судом винесено ухвалу про порушення провадження у справi. Згодом вiдповiдачем подано скаргу на вищевказану ухвалу до апеляцiйного суду Київської областi. Провадження у данiй справi не порушено. Справа до розгляду на даний час не призначено.
5 АТ «БАНК «ТАВРИКА» КОРОЛЬ ЛЮДМИЛА ВАСИЛIВНА Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 589 201,49 грн. Провадження у справi порушено 24.03.2013р. Києво-Святошинським районним судом Київської областi. 13.12.2013 р. Києво-Святошинським районним судом Київської областi винесено рiшення яким позовнi вимоги задоволено частково у сумi 533 201, 49 грн. 23.12.2013р. Банком подано апеляцiйну скаргу на рiшення суду. Продовжується розгляд справи в судi апеляцiйної iнстанцiї.
6 АТ «БАНК «ТАВРИКА» СЕРГЄЄВА ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНIВНА Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 1 472 744,32 грн. Провадження у справi вiдкрито 14.04.2014р. Печерським райсудом м. Києва. Продовжується розгляд справи в судi першої iнстанцiї.
7 АТ «БАНК «ТАВРИКА» КЛОЧЕК ГЕННАДIЙ МИКОЛАЙОВИЧ Боржником подано позов про визнання недiйсним iпотечного договору. Провадження у справi порушено 11.11.2013р. Шевченкiвським районним судом м. Києва. Очiкується розгляд справи в судi апеляцiйної iнстанцiї.
8 АТ «БАНК «ТАВРИКА» КЄКIНА ОЛЕНА ПЕТРIВНА Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 435 249, 18 грн. Ухвалою Камянобрiдського райсуду м. Луганська вiд 20.02.2014р. вiдмовлено в прийняттi позовної заяви. Планується подати вiдповiдну апеляцiйну скаргу. Подано апеляцiйну скаргу очiкується її розгляд.
9 АТ «БАНК «ТАВРИКА», КОРОП ВЯЧЕСЛАВ IВАНОВИЧ 14.02.2014 – подали позов до Жовтневого районного суду про звернення стягнення шляхом визнання права власностi. Провадження у справi не порушено. Справа до розгляду на даний час не призначено.
10 АТ «БАНК «ТАВРИКА», ЄВТУШЕНКО ОЛЕНА СЕРГIЇВНА Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 311987,27 грн.. Провадження у справi порушено 14/03/2014 Московським районним судом м. Харкова. Продовжується розгляд справи в судi першої iнстанцiї.
11 АТ «БАНК «ТАВРИКА», БУРЛОВА ЛЮБОВ АНДРIЇВНА Подано позов на залишок боргу в сумi 473 816,43 грн. Провадження у справi не порушено. Дата та час судового засiдання не призначенi.
12 АТ «БАНК «ТАВРИКА», КРАВЧЕНКО Т.О., С.О. В.О. П.I. Подано позов щодо стягнення на предмет iпотеки в сумi 944 375 грн. Провадження у справi порушено 15.01.2014р. Деснянським районним судом м. Києва. Продовжується розгляд справи в судi першої iнстанцiї.
13 АТ «БАНК «ТАВРИКА», КРАВЧЕНКО Т.О., С.О. В.О. П.I. Боржниками подано позов щодо визнання недiсним iпотечного договору. Провадження у справi порушено 02.04.2014р. Деснянським районним судом м. Києва Продовжується розгляд справи в судi першої iнстанцiї.
14 АТ «БАНК «ТАВРИКА», МЕЦГЕР КРIСТОФ УЛЬРIХ Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 107 074,08 грн.. Провадження у справi порушено 17.02.2014р. Печерським районним судом м. Києва. Очiкується розгляд справи в судi апеляцiйної iнстанцiї.
15 АТ «БАНК «ТАВРИКА», МЕЦГЕР НАДIЯ ЄГОРIВНА Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 16 651,99 грн. Провадження у справi порушено 25.02.2014р. Печерським районним судом м. Києва. Очiкується розгляд справи в судi апеляцiйної iнстанцiї.
16 АТ «БАНК «ТАВРИКА», ТОВ «КОМПАНIЯ БУДСПЕЦАВТОМАТИКА» Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 175 364 137,94 грн.. Провадження у справi порушено 23.12.2013р. Господарським судом Київської областi. Очiкується розгляд справи в судi апеляцiйної iнстанцiї.
17 АТ «БАНК «ТАВРИКА», ТОВ «IНТЕРГОТЕЛЬ» Подано позов щодо стягнення боргу в сумi 3 560 654,68 грн. Провадження у справi порушено 18.11.2013р. Господарським судом м. Києва. Очiкується розгляд справи в судi апеляцiйної iнстанцiї.
18 АТ «БАНК «ТАВРИКА», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Подано позов щодо стягнення боргу в розмiрi 503 644,20 грн.. Провадження у справi порушено 02.09.2013р. Господарським судом м. Києва. Справу направленого для розгляду у першiй iнстанцiї.
19 АТ «БАНК «ТАВРИКА» ,ГОЛУБЄВА КАТЕРИНА ЙОСИПIВНА Подано позов щодо звернення стягнення на акцiї КЮЗ на суму 190 428 952,62 грн. Провадження у справi порушено 11.06.2013р. Шевченкiвським районним судом м. Києва. Справа розглядається у судi першої iнстанцiї.
20 АТ «БАНК «ТАВРИКА»,
ТОВ «МУЗЕЙ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА» Подано позов щодо звернення стягнення на заставне майно (предмети образотворчого мистецтва) на суму 140 895 956,81 грн. Провадження у справi порушено 19.09.2013р. Господарським судом м. Києва. Справа розглядається у судi першої iнстанцiї.
21 АТ «БАНК «ТАВРИКА», ТОВ «IМПУЛЬС – ЛТД» Подано позов щодо стягнення боргу в розмiрi 28 168 905,28 . Провадження у справi порушено 20.03.2014р. Господарським судом м. Києва. Справа розглядається у судi першої iнстанцiї.
22 ДЯДЧЕНКО О.I.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано адмiнiстративний позов щодо черговостi задоволення вимог та стягнення грошових коштiв в сумi 179 691,34 грн.
Провадження порушено 29.10.2013 року.
В даний час справа слухається Київським апеляцiйним адмiнiстративним судом.
23 САМОНОВ Г.В.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано адмiнiстративний позов про визнання бездiяльностi неправомiрною, зобов’язання виплатити залишок коштiв по вкладу у розмiрi 3 027,47 грн..
Провадження порушено 09.04.2014 року.
Справа слухається в Окружному адмiнiстративному судi м. Києва.
24 ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ПРОКУРОРА ШЕВЧЕНКIВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ТА АВРАМЕНКО М.В.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про стягнення коштiв у розмiрi 27 749,18 доларiв США.
Провадження вiдкрито 31.03.2014 року.
Справа слухається в Шевченкiвському районному судi м. Києва.
25 ВОРОНЮК В.В.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про стягнення грошових коштiв у розмiрi 761 760,63 грн. та зобов’язання вчинити дiї.
Провадження вiдкрито 08 листопада 2013 року.
15 квiтня 2014 року Апеляцiйним судом м. Києва справу повернули до Шевченкiвського районного суду.
26 СВИРИДЕНКО А.В.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про стягнення заборгованостi у розмiрi 155 011,30 грн. до Гагарiнського районного суду м. Севастополя.
Подано апеляцiйну скаргу до Апеляцiйного суду м. Севастополя на рiшення суду першої iнстанцiї.
27 ЧОРНОУС I.В. Подано позов до Печерського районного суду м. Києва про усунення першкод у здiйсненнi майнових прав iнвестора на об’єкт нерухомостi шляхом зняття заборони на вiдчуження предмету iпотеки.
Справа слухається судом першої iнстанцiї.
28 ЖОВТЯК О.С.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про стягнення депозитного вкладу та вiдсоткiв у розмiрi 67286,20 грн. до Соснiвського районного суду м. Черкаси
Подано касацiйну скаргу до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ.
29 КОЗАРIЗ Л.I.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про розiрвання договору банкiвського вкладу, повернення грошей у розмiрi 23 332,10 доларiв США, компенсацiї понесених витрат та вiдшкодування моральної шкоди у розмiрi 1694,00 грн.
Провадження вiдкрито 07 листопада 2013 року Шевченкiвським районним судом м. Києва.
Справа слухається в Вищому спецiалiзованому судi України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ.
30 КРАВЧУК А.А.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про визнання недiйсним договору, визнання строковим договору, внесення до списку вкладникiв з правом вiдшкодування шкоди у розмiрi 5 000 Євро.
Провадження порушено 03.03.2014 року.
Справа слухається в Шевченкiвському судi м. Києва.
31 МИШКО С.А.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про визнання дiй та бездiяльностi незаконними, визнання нечинним рiшення, зобов’язання вчинити дiї та визнання заяви недiйсною.
Провадженя порушено 10 лютого 2014 року.
Справа слухається в Шевченкiвському судi м. Києва.
32 ШЛЯХТА О.С.
АТ «БАНК «ТАВРИКА» Подано позов про стягнення коштiв по депозитному строковому вкладу у розмiрi 79 014,40 грн.
Подано заяву про перегляд заочного рiшення Ужгородського мiськрайонного суду Закарпатської областi.
Справа слухається в судi першої iнстанцiї.

 

Проводиться процедура лiквiдацiї емiтента згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшенням Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3695

1598

0

0

3695

1598

будівлі та споруди

24

21

0

0

24

21

машини та обладнання

1565

946

0

0

1565

946

транспортні засоби

75

22

0

0

75

22

інші

2031

609

0

0

2031

609

2. Невиробничого призначення:

10

0

0

0

10

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

7

0

0

0

7

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

3

0

0

0

3

0

Усього

3705

1598

0

0

3705

1598

Опис

Основнi засоби – це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються Банком з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, вартiстю понад 2 500,00 грн., очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Необоротнi активи (основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи) в АТ “БАНК "ТАВРИКА” класифiкуються за такими групами:
Основнi засоби:
01 - земельнi дiлянки; 02 - будинки, споруди; 03 - комп’ютерне обладнання; 05 - iншi машини та обладнання (iнформацiйнi системи, телефони, рацiї, офiсне обладнання); 06 - транспортнi засоби; 07 - меблi, iнструменти, прилади, iнвентар; 08 - iншi основнi засоби
Iншi необоротнi матерiальнi активи:
01 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вартiстю до 2500 грн. включно, строк корисного використання яких бiльше одного року; 02 - завершенi капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що прийнятi в оперативний лiзинг.
В аналiтичному облiку основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи групуються вiдповiдно до класифiкацiї за групами, а в межах груп – за пiдгрупами з урахуванням потреб Банку. Класифiкатор груп та строкiв корисного використання необоротних активiв є складовою Положення з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних ативiв АТ "БАНК "ТАВРИКА", а зокрема: 1) будiвлi та споруди - 50 рокiв; 2) тимчасовi будiвельнi конструкцiї - 10 рокiв; 3) комп'ютерне обладнання - вiд 3-х до 5-ти рокiв; 4) машини та обладнання - вiд 3-х до 10-ти рокiв; 5) транспортi засоби - 6 рокiв; 6) меблi, прилади, iстремунти та iнвентар - вiд 4-х до 10-ти рокiв; 7) iншi основнi засоби - 12 рокiв.
Прийнято Постанову Правлiння Нацiонального банку України "Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК"ТАВРИКА" №97 вiд 20.03.2013р. та Рiшення Виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб "Про початок здiйснення процедури лiквiдацiї АТ «БАНК «ТАВРИКА» №17 вiд 20.03.2013 р., тому всi основнi засоби включенi до лiквiдацiйної маси, здiйснена їх оцiнка та проводиться їх реалiзацiя з метою задоволення вимог кредиторiв.